Kup kryptowaluty
Rynki
Handluj
Konto Futures
Earn
Więcej

Warunki korzystania z Binance Pay

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2024 r.

1 Stosunek prawny

1.1 Niniejsze Warunki Korzystania z Binance Pay ("Warunki") są zawierane pomiędzy Klientem (zwanym lub powoływanym dalej jako "Ty", w odpowiednim przypadku) a odpowiednim Operatorem(ami) Binance (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Korzystania Binance, zwanymi lub powoływanymi dalej łącznie jako "my", w odpowiednim przypadku).

1.2 Warunki regulują Twój dostęp do i korzystanie z Platformy Binance Pay (zgodnie z definicją poniżej). Wszystkie usługi płatnicze i inne powiązane usługi świadczone w ramach Usługi Płatności Cyfrowych i Platformy są regulowane warunkami i umowami pomiędzy Tobą a odpowiednimi dostawcami usług wskazanymi przez nas.

1.3 Usługi Binance Pay są obecnie świadczone tylko w określonych krajach i zostaną rozszerzone na inne terytoria według naszego uznania. Zastrzegamy sobie również prawo do wyboru według własnego uznania rynków i jurysdykcji, w których prowadzimy działalność, a także możemy ograniczyć lub odmówić w dowolnym momencie, z uzasadnionych powodów, za uprzednim powiadomieniem, świadczenia usług Binance Pay w określonych krajach lub regionach (w tym między innymi w sytuacjach, w których takie ograniczenia są wymagane w celu zapewnienia zgodności z przepisami Obowiązującego Prawa lub innymi wymogami regulacyjnymi).  

1.4 Warunki, wraz z ewentualnymi zmianami do nich, są dostępne dla Ciebie na Platformie lub na Twoje żądanie. Jeśli nie zgadzasz się na Warunki, jak również na zmiany, które mogą być wprowadzane, prosimy nie rejestrować się ani nie kontynuować korzystania z naszych usług lub Platformy. Użytkownicy w poszczególnych regionach mogą podlegać innym Warunkom mającym do nich zastosowanie, które będą przez nas wprowadzane lub aktualizowane.

1.5 Warunki wchodzą w życie po ich akceptacji przez Ciebie, jednak nie wcześniej niż po uznaniu Cię przez nas za kwalifikującego się jako użytkownika naszej usługi. Klikając "Akceptuję" lub "Zgadzam się" w przypadku, gdy opcja ta jest Ci udostępniona przez nas za pośrednictwem Platformy dla usługi i którą niniejszym przyjmujesz jako swój podpis elektroniczny dla potrzeb korzystania z naszych usług, lub poprzez dostęp lub korzystanie z Platformy Binance Pay, niniejszym wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że: (a) przeczytałeś, zrozumiałeś, zaakceptowałeś i zgadzasz się na związanie Warunkami, Warunkami Korzystania Binance zamieszczonymi na stronie <https://www.binance.com/pl/terms> i naszą Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie <https://www.binance.com/pl/privacy> (Warunki Binance i nasza Polityka Prywatności powinny być czytane razem z niniejszymi Warunkami i stanowią ich uzupełnienie); (b) jesteś świadom i przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko, związane z transakcjami obejmującymi kryptowaluty; oraz (c) nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek takie ryzyko lub niekorzystne wyniki z tym związane. 

1.6 Dla jasności, Twój późniejszy i dalszy dostęp do i korzystanie z Binance Pay i Platformy oznacza ciągłą akceptację Warunków i wszystkich innych warunków, do których odnosi się niniejszy dokument, w tym wszelkich ich aktualizacji lub modyfikacji przez nas wprowadzanych.  

2 Definicje

2.1 O ile Warunki nie stanowią inaczej, terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają takie samo znaczenie jak określono w Warunkach Korzystania Binance (https://www.binance.com/en/terms, "Warunki Binance") Grupy Binance.

2.2 "Platforma Binance Pay" lub "Platforma" oznacza aplikacje mobilne dla systemu Android lub iOS lub innych platform, integrujące następujące usługi świadczone przez współpracujących z nami dostawców usług lub nas:

2.2.1 Portfel Binance Pay i Usługi Płatności Elektronicznych, jak określono w punkcie 2.4.1 i 2.4.2 poniżej, które są uregulowane w Warunkach;

2.2.2 usługi wymiany kryptowalut na Waluty Fiat świadczone przez odpowiednich usługodawców wyznaczonych przez nas; oraz

2.2.3 inne powiązane usługi świadczone przez nas lub przez odpowiedniego usługodawcę (usługodawców) wyznaczonego przez nas.

2.3 "Usługa Płatności Elektronicznych", "Usługa Binance Pay" lub "Binance Pay" oznacza usługę zapewniającą zestaw metod płatności elektronicznych dostarczanych przez nas i odpowiednich usługodawców wyznaczonych przez nas w celu ułatwienia płatności w związku z Twoimi transakcjami online zawieranymi na i za pośrednictwem Platformy. 

2.4 "Portfel Binance Pay" oznacza produkt zawierający zestaw funkcjonalności Platformy, na który składa się możliwość utworzenia i prowadzenia profilu klienta ("Profil Klienta") na Platformie Binance Pay. Profil Klienta zapewnia Ci możliwość:

2.4.1 otwarcia, utrzymywania i korzystania z wirtualnego portfela w ramach Twojego Profilu Klienta, za pośrednictwem którego można doładowywać, zarządzać i zapisywać różne rodzaje kryptowalut i innych podobnych cyfrowych aktywów akceptowalnych przez nas w danym czasie i w określonych sytuacjach ("Kryptowaluty") (dla jasności, zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do określania rodzajów kryptowalut i innych podobnych aktywów akceptowalnych dla nas w ramach świadczenia przez nas Usług Binance Pay; listę akceptowalnych przez nas Kryptowalut publikujemy na Stronie Internetowej. W przypadku jej zmiany, poinformujemy Cię o tym);

2.4.2 przenieść Kryptowaluty ze swojego portfela spot w ramach Konta Binance lub innych portfeli kryptowalutowych uznanych przez nas w danym czasie za akceptowalne, do Portfela Binance Pay.

3 Rejestracja i weryfikacja

3.1 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że aby zostać użytkownikiem Binance Pay i zarejestrować Profil Klienta wymagamy od Ciebie spełnienia następujących warunków:

3.1.1 złożenia wniosku o otwarcie Konta Binance;

3.1.2 wejścia na Platformę Binance Pay dostępną na Platformie Binance;

3.1.3 zaakceptowania tych Warunków, jak również innych dokumentów, jeśli mają zastosowanie;

3.1.4 przeczytania i potwierdzenia otrzymania naszej Polityki Prywatności, aby lepiej zrozumieć nasze zaangażowanie w zapewnienie Ci prywatności, jak również zasady wykorzystania i ujawniania dotyczących Ciebie informacji;

3.1.5 akceptacji warunków, umów, polityki prywatności, regulaminów i zasad (jeśli takie istnieją) dostarczanych przez usługodawców zewnętrznych, które są niezbędne do korzystania przez Ciebie z określonych usług świadczonych przez nich na Platformie;

3.1.6 wprowadzania prawdziwych i dokładnych danych, takich jak dane Twojego Konta Binance, imię i nazwisko, kraj zamieszkania, numer telefonu komórkowego i inne, zgodnie z wymaganiami; oraz

3.1.7 weryfikacji numeru telefonu komórkowego lub dodatkowych informacji identyfikacyjnych wskazanych przez wyznaczony podmiot przetwarzający lub przez nas.

3.2 Niniejszym oświadczasz, że rejestrujesz się w Binance Pay wyłącznie w swoim imieniu i nie działasz w imieniu lub na rachunek osoby trzeciej.

3.3 Spełnienie Kryteriów Binance Pay

3.3.1 Aby być uprawnionym do korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności Binance Pay, musisz (i) mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych pozwalającą na zawarcie umowy wynikającej z i zgodnej z Warunkami; (ii) być mieszkańcem określonego kraju spośród krajów wymienionych na Platformie; (iii) posiadać ważne i aktywne Konto Binance lub inne konta kryptowalutowe akceptowane przez nas; oraz (iv) spełniać inne wymagania konieczne do korzystania z naszych usług wskazane w Warunkach Binance.

3.3.2 Po rejestracji w Binance Pay i w okresie obowiązywania Warunków, musisz dostarczyć aktualne, kompletne i dokładne informacje poprzez personalizację Twojego Profilu Klienta, zgodnie z naszymi wymaganiami, oraz zapewnić aktualność i dokładność tych informacji przez cały czas korzystania z Binance Pay.

3.4 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że my lub wyznaczone przez nas podmioty uczestniczące w procesie świadczenia usług mają prawo, a ty powinieneś współpracować i pomagać nam lub wyznaczonym przez nas podmiotom w podejmowaniu działań związanych z identyfikacją, oceną związaną z ewentualnym udzieleniem finansowania, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, z procesem KYC a także innymi niezbędnymi kontrolami i weryfikacjami wymaganymi w celu zapewnienia zgodności z naszą wewnętrzną polityką zgodności i obowiązującymi przepisami prawa, w dowolnym momencie podczas rejestracji lub korzystania z usługi, gdy w ocenie naszych wyznaczonych podmiotów współpracujących lub w naszej ocenie będzie to konieczne. Przyjmujesz również do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie informacje, które nam przekazujesz, muszą być kompletne, dokładne i prawdziwe przez cały czas korzystania przez Ciebie z naszych usług. Musisz aktualizować te informacje za każdym razem, gdy ulegają one zmianie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe wynikające z Twojego zaniedbania w tym zakresie. Wyłączenie odpowiedzialności zawarte w poprzednim zdaniu nie dotyczy odpowiedzialności z tytułu Twoich Strat, które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania Warunków przez nas. My lub nasi dostawcy usług (jeśli dotyczy) mogą również poprosić Cię w dowolnym momencie o potwierdzenie dokładności informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy udostępnić takie informacje naszym dostawcom usług (jeśli dotyczy), jeśli nasi dostawcy usług wymagają takich informacji dla celów zgodności z prawem i przepisami lub w ramach świadczenia usług na Twoją rzecz. 

4 Funkcjonalności Binance Pay

4.1 Funkcjonalności Portfela Binance Pay

Po zakończeniu rejestracji i weryfikacji możesz korzystać z następujących funkcjonalności Portfela Binance Pay:

4.1.1 otwarcie i utrzymywanie Portfela Binance Pay, jak również doładowywanie i zapisywanie na nim Kryptowalut akceptowanych przez nas w danym czasie, poprzez przeniesienie ich z innej Platformy na Konto Binance lub w inny sposób zaakceptowany przez nas;

4.1.2 wypłata Kryptowaluty z Portfela Binance Pay do innych portfeli na Konto Binance lub innych akceptowanych przez nas portfeli kryptowalutowych;

4.1.3 śledzenie i sprawdzanie salda kryptowalut i informacji o transakcjach z wykorzystaniem Binance Pay; oraz

4.1.4 inne funkcjonalności, które udostępniamy od czasu do czasu, określone i aktualizowane w publikacjach na Platformie Binance lub Platformie Binance Pay.

4.2 Usługa Binance Pay

Po zakończeniu rejestracji i weryfikacji oraz aktywacji Portfela Binance Pay, możesz korzystać z Usługi Binance Pay za pomocą Portfela Binance Pay w Aplikacji Mobilnej w sposób określony poniżej.

4.2.1 Wysyłanie Kryptowalut do innych użytkowników Binance. Możesz wysłać Kryptowaluty do innych użytkowników Binance poprzez zeskanowanie ich odpowiedniego kodu QR za pomocą aplikacji mobilnej Binance Pay. Możemy, według naszego uznania, nałożyć limity na ilość Kryptowalut, którą możesz przelać, w tym kwotę, którą wysyłasz za zakupy. Możesz przeglądać wszelkie limity wysyłania, logując się na swoje Konto Binance. Możemy zwiększyć Twój limit wysyłania, jeśli wykonasz te same kroki jakie są wymagane w celu weryfikacji informacji przy usunięciu limitów wypłat. 

4.2.2 Otrzymywanie Kryptowalut od Innych Użytkowników Binance. Jeśli Inny Użytkownik Binance wyśle do Ciebie Kryptowaluty, ilość kryptowaluty pojawi się w saldzie Twojego Portfela Binance Pay. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć Ci możliwość wypłaty otrzymanej Kryptowaluty w określonym czasie ze względu na kwestie AML lub inne przyczyny związane z przestrzeganiem przepisów Obowiązującego Prawa.

4.2.3 Dokonywanie Płatności Na Rzecz Akceptanta lub dostawcy usług. Możesz nabywać towary lub usługi od zewnętrznego sprzedawcy lub dostawcy usług za pomocą Binance Pay, poprzez obciążenie Portfela Binance Pay odpowiednią ilością Kryptowaluty wymaganą do sfinansowania zakupu.  Obejmuje to, ale nie ogranicza się do: a) dokonania zakupu na stronie internetowej akceptanta i wybrania Binance Pay jako metody płatności przy kasie, b) dokonania płatności na rzecz akceptanta za towary lub usługi poprzez zeskanowanie ich odpowiedniego kodu QR za pomocą aplikacji mobilnej Binance Pay, oraz c) dokonania zakupu od akceptanta lub usługodawcy będącego osobą trzecią, za pośrednictwem Platformy Binance Pay, czy to poprzez funkcjonalność zapewnianą przez akceptanta lub usługodawcę wbudowaną w Platformę Binance lub w inny sposób. W celu zarządzania ryzykiem, możemy ograniczyć metody płatności dostępne dla transakcji, gdy dokonujesz zakupu. Ponadto, metody płatności mogą być ograniczone w przypadku niektórych akceptantów lub usługodawców lub jeśli dokonujesz płatności Binance Pay za pośrednictwem niektórych stron internetowych lub aplikacji osób trzecich.

Jeśli Twoja płatność wymaga wymiany, kurs wymiany transakcji zostanie ustalony i zastosowany zgodnie z opisem w punkcie 4.3 Warunków i zostanie określony w momencie przetwarzania płatności.

4.2.4 Otrzymywanie usług od Licencjonowanego Dostawcy Usług Płatniczych ("PSP"): Możesz korzystać z Binance Pay w celu uzyskania dostępu i otrzymania usług od licencjonowanego PSP, za pośrednictwem którego, możesz zlecić przekazanie Waluty Fiat do wskazanego odbiorcy w Twoim imieniu ("Prześlij Pieniądze"). W przypadku dostępu lub korzystania z funkcji Prześlij Pieniądze, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków korzystania z usługi Prześlij Pieniądze dostępnych tutaj: https://www.binance.com/en/send-cash/terms-of-use. Dla jasności, przetwarzanie wszelkich takich transferów przez PSP na rzecz wskazanego przez Ciebie odbiorcy jest wykonywane i udostępniane Ci wyłącznie przez PSP. W związku z tym przyjmujesz do wiadomości, że w ramach usługi Prześlij Pieniądze nie świadczymy żadnych usług regulowanych (w tym usług płatniczych) w zakresie transferów Walut Fiat wskazanemu odbiorcy. 

4.3 Pozostałe usługi

Po zakończeniu rejestracji i weryfikacji, a także aktywacji portfela Binance Pay oraz po dokonaniu lub otrzymaniu płatności w Kryptowalutach, możesz następnie wybrać sprzedaż Kryptowalut w zamian za określone Waluty Fiat. Dla uniknięcia wątpliwości wszystkie takie usługi są świadczone wyłącznie przez naszych wyznaczonych dostawców usług. Nasza rola w tym zakresie ogranicza się wyłącznie do bycia dostawcą usług technologicznych i ułatwiania Ci korzystania z tych funkcji w zakresie kupna i sprzedaży Kryptowalut, poprzez połączenie i integrację z naszym wyznaczonym dostawcą usług oraz przekazywanie instrukcji pomiędzy tym dostawcą a Tobą. W przypadku, gdy zlecisz naszemu wyznaczonemu dostawcy usług dokonanie wymiany, wymiana zostanie dokonana po kursie wymiany transakcji ustalonym przez naszego dostawcę usług dla danej wymiany walut. Kurs wymiany transakcji jest regularnie aktualizowany i, o ile nie określono inaczej, zawiera opłatę za wymianę, obliczaną na podstawie bazowego kursu wymiany, w celu utworzenia kursu mającego zastosowanie do Twojej wymiany. Bazowy kurs wymiany oparty jest na kursach na Platformie Binance obowiązujących w momencie wymiany.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych z funkcjonalnością giełdy kryptowalut lub jakimikolwiek usługami oferowanymi na Platformie, możesz zapoznać się z odpowiednimi opisami, komunikatami i FAQ opublikowanymi na Platformie lub skontaktować się z nami pod adresem support@binance.com.

4.4 Zwroty

4.4.1 Kiedy dokonujesz zakupu od akceptanta lub usługodawcy online lub w lokalu akceptanta lub usługodawcy przy użyciu Binance Pay i transakcja jest ostatecznie zwracana, płatność zostanie zwrócona poprzez uznanie salda Twojego Portfela Binance Pay w tym samym rodzaju Kryptowaluty, którą akceptant lub usługodawca obciążył Cię za zakup, o ile taki rodzaj Kryptowaluty jest przez nas akceptowany. 

4.4.2 Niniejsza Sekcja 4.4 dotycząca zwrotów ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich Usług Binance Pay, chyba że kwestia zwrotów w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej Usługi Binance Pay jest oddzielnie uregulowana w tych Warunkach lub innych warunkach uzgodnionych między Tobą a nami, lub w inny sposób uregulowana przez nas. W takim przypadku te odrębne postanowienia mają zastosowanie, ale tylko w odniesieniu do tej konkretnej Usługi Binance Pay, której dotyczą.

4.5 Płatności

4.5.1 Gdy Binance Pay zidentyfikuje transakcję o potencjalnie wysokim ryzyku, dokładniej analizujemy ją przed dopuszczeniem je do realizacji. W takim przypadku Binance Pay wstrzymuje transakcję i powiadamia akceptanta o opóźnieniu wysyłki przedmiotu transakcji lub usługodawcę o opóźnieniu świadczenia usług na Twoją rzecz lub wstrzymuje dyspozycję złożoną w ramach usługi Prześlij Pieniądze (w zależności od przypadku). Dla Ciebie jako kupującego (w stosownych przypadkach), może to opóźnić otrzymanie przez Ciebie zakupionego przedmiotu lub usługi. Jeśli rozliczymy transakcję, powiadomimy akceptanta i zwrócimy się do niego o wysyłkę przedmiotu lub usługodawcę o wykonanie usługi (w zależności od przypadku). Jeśli nie rozliczymy transakcji, anulujemy ją i zwrócimy Ci środki, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do podjęcia innych działań. Dla użytkownika usługi Prześlij Pieniądze (w stosownych przypadkach) może to oznaczać opóźnienie lub anulowanie Twojej dyspozycji złożonej nam za pośrednictwem Platformy Binance Pay.

4.6 Saldo Ujemne

4.6.1 W przypadku wystąpienia ujemnego salda w Portfelu Binance Pay z powodu rozliczeń z akceptantami lub dostawcami usług o wartości wyższej niż dostępne saldo w Portfelu Binance Pay (lub w inny sposób), zastrzegamy sobie prawo do (i) odrzucenia płatności; (ii) potrącenia brakującej kwoty z wszelkich powiązanych rachunków w ramach Twojego Konta Binance, lub (iii) podjęcia innych niezbędnych środków, jakie będą konieczne w celu pokrycia ujemnego salda i zrekompensowania naszych strat (jeśli takie wystąpią);

4.6.2 Zgadzasz się, że jeśli jakiekolwiek ujemne saldo w Portfelu Binance Pay nie może być zaspokojone poprzez ściągnięcie odpowiedniej kwoty z któregokolwiek z Twoich powiązanych kont użytkownika w ramach Konta Binance lub z innych kont udostępnianych przez innych usługodawców, wówczas (i) korzystanie przez Ciebie z Portfela Binance Pay, wszystkich funkcji świadczonych w ramach Binance Pay lub innych usług świadczonych przez Podmioty Binance, może zostać zawieszone do czasu zaspokojenia ujemnego salda w Portfelu Binance Pay, oraz (ii) zastrzegamy sobie prawo do pokrycia lub dochodzenia zaspokojenia naszych strat w jakikolwiek zasadny sposób w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

5 Opłaty

5.1 Korzystanie z Usług, które świadczymy za pośrednictwem Platformy Binance Pay, może podlegać pewnym opłatom. W przypadku, gdy takie opłaty mają zastosowanie, to o ile nie zostanie to określone inaczej przez nas, zgadzasz się uiszczać nam opłaty za zrealizowane transakcje zgodnie z naszą tabelą opłat dostępną w FAQ Binance Pay (jeśli dotyczy) na stronie https://www.binance.com/en/support/faq/d6fabc736d1f4e7fb60e56afe6d1f3b9 ("Tabela Opłat"), którą możemy zmieniać lub aktualizować z uzasadnionych powodów, informując Cię o tym z wyprzedzeniem 14 dni. Zmiany w Tabeli Opłat wchodzą w życie z dniem określonym w każdej zmianie i będą stosowane na przyszłość od tego dnia.

5.2 Upoważniasz nas do potrącenia wszelkich obowiązujących opłat z Portfela Binance Pay w wysokości określonej w Tabeli Opłat, a w przypadku braku wystarczających środków w Portfelu Binance Pay, mamy prawo do pobrania środków z innych portfeli w ramach Twojego Konta Binance.

5.3 O ile nie wskażemy inaczej, opłaty wskazane w Tabeli Opłat nie obejmują żadnych dodatkowych opłat pobieranych przez zewnętrznych dostawców usług lub organy administracji państwowej, w tym między innymi opłat organizacji płatniczych (na przykład Visa), podatków i kosztów wymiany walut, które mogą być zadeklarowane przez zewnętrznych dostawców usług lub organy administracji za pośrednictwem odrębnych aktów prawnych i mogą być różne dla różnych Użytkowników i różnych jurysdykcji. Ponadto upoważniasz nas do potrącenia wszelkich powyższych opłat należnych na rzecz osób trzecich lub opłat wymaganych przez Obowiązujące Prawo z Twojego Portfela Binance Pay (i innych portfeli w ramach Twojego Konta Binance, jeżeli w Twoim Portfelu Binance Pay istnieje ujemne saldo) w odpowiednim czasie według naszego wyłącznego uznania.

5.4 Niniejsza sekcja 5 dotycząca opłat ma zastosowanie do wszystkich Usług Binance Pay, chyba że kwestia opłaty należnej w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej Usługi Binance Pay jest oddzielnie uregulowana w tych Warunkach lub jakichkolwiek innych warunkach uzgodnionych między Tobą a nami, lub w inny sposób uregulowana przez nas. W takim przypadku to odrębne postanowienie ma zastosowanie, ale tylko w odniesieniu do tej konkretnej Usługi Binance Pay, której dotyczy.

6 Specyfikacja Użytkowania i Dopuszczalne Działania

6.1 Możesz korzystać z Platformy wyłącznie w dobrej wierze i zgodnie z funkcjonalnością Platformy. Zobowiązujesz się do korzystania z Platformy wyłącznie w sposób dozwolony przez:

6.1.1 Warunki, Warunki Binance i wszelkie inne warunki, które mogą zostać uzgodnione między Tobą a nami (łącznie "Uzgodnione Warunki");

6.1.2 właściwości, ustawienia i ograniczenia Platformy, w tym ustawienia indywidualne dla Ciebie w ramach limitów i opcji dozwolonych przez Platformę, publikowane i aktualizowane przez nas na Platformie; 

6.1.3 wszelkie obowiązujące zasady i polityki określone przez innych dostawców usług dla Platformy; oraz

6.1.4 wszelkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub ogólnie przyjęte praktyki lub wytyczne obowiązujące na podstawie Obowiązującego Prawa.

6.2 Kategorycznie zabraniamy korzystania z Platformy z naruszeniem Warunków lub Warunków Binance lub wszelkich innych Uzgodnionych Warunków lub w celach niezgodnych z prawem. W szczególności, w żadnym wypadku nie możesz wykorzystywać Platformy do działań, które wiążą się lub mogą wiązać się z którymkolwiek z poniższych:

6.2.1 naruszeniem Warunków (w tym, bez ograniczeń, podawaniem fałszywych danych identyfikacyjnych, takich jak fałszywe imiona i nazwiska, adres e-mail, wiele numerów telefonów komórkowych lub inne dane, z próbą lub ze skutkiem otwarcia wielu Kont Binance lub Portfeli Binance Pay dla jednego Użytkownika lub omijaniem jakichkolwiek ograniczeń nałożonych przez nas w inny sposób);

6.2.2 naruszenie lub ryzyko naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, ustaw, umów lub rozporządzeń (w tym bez ograniczeń, przepisów dotyczących własności intelektualnej lub przepisów regulujących usługi płatnicze i finansowe, w tym dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, lub podobnych wymogów regulacyjnych, w tym w przypadku, gdy nie możemy zweryfikować tożsamości lub innych danych dotyczących Ciebie zgodnie z naszymi wewnętrznymi wymogami regulacyjnymi dotyczącymi ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałania dyskryminacji, hazardu, fałszywej reklamy, nielegalnej sprzedaży lub zakupu lub wymiany jakichkolwiek towarów lub usług zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami);

6.2.3 nadużywanie (wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i celem) jakiejkolwiek usługi na Platformie;

6.2.4 korzystanie z Platformy w sposób, który powoduje lub może powodować skargi, spory, roszczenia, opłaty, grzywny, kary i inne nasze zobowiązania lub któregokolwiek z naszych oddziałów lub agentów, podmiotów stowarzyszonych i innych podobnych;

6.2.5 przechwytywanie lub monitorowanie, uszkadzanie lub modyfikowanie jakiejkolwiek komunikacji, która nie jest przeznaczona dla Ciebie lub używanie wszelkiego rodzaju „pająków” (spider), wirusów, robaków (worm), koni trojańskich lub innych kodów lub instrukcji, które są przeznaczone do zniekształcenia, usunięcia lub uszkodzenia Platformy;

6.2.6 korzystanie z praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich, lub praw do wizerunku lub prywatności, na które nie posiadasz licencji lub pozwolenia od właściciela tych praw;

6.2.7 korzystania z Platformy w związku z jakimkolwiek innym działaniem niezgodnym z prawem, takim jak, ale nie ograniczonym do zbierania lub gromadzenia jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację osób; 

6.2.8 angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która zakłóca lub ingeruje w Platformę (lub serwery i sieci, które są podłączone do Platformy, lub wpływanie lub próby wpływania na dostępność Platformy, z atakiem typu denial of service (DOS) lub distributed denial of service (DDoS);

6.2.9 reprodukcja (odtwarzanie), powielanie, kopiowanie, sprzedaż, handel lub odsprzedaż Platformy w jakimkolwiek celu; lub

6.2.10 wykorzystanie Platformy do jakiejkolwiek sprzedaży lub zakupu towarów lub usług, które nie są dla nas akceptowalne, jak opublikowano na Stronie Internetowej lub aplikacji mobilnej Binance lub zgodnie z pisemnymi instrukcjami od nas.

6.3 Nie powinieneś korzystać z Platformy i akceptować Warunków, a my jesteśmy uprawnieni do tymczasowego wstrzymania lub zakończenia świadczenia dla Ciebie usług Platformy lub któregokolwiek z Warunków natychmiast i bez wcześniejszego powiadomienia Cię lub zawieszenia lub ograniczenia Twojego dostępu do Platformy Binance Pay, do jakiejkolwiek lub wszystkich jej funkcjonalności (na okres, w trakcie którego dopuszczasz się jednego z naruszeń wskazanych poniżej) natychmiast i bez wcześniejszego powiadomienia Cię o tym, jeśli:

6.3.1 nie osiągnąłeś odpowiedniego wieku, aby zawrzeć z nami wiążącą umowę i obsługiwać instrument płatniczy lub instrument finansowy do użytku na Platformie; lub

6.3.2 jesteś (lub w późniejszym czasie staniesz się) osobą, która nie może korzystać z usług Platformy na mocy obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, wymogów dowolnego usługodawcy lub akceptanta, Warunków Binance lub innych umów lub naszych zasad lub polityk;

6.3.3 nie zostałeś należycie zidentyfikowany lub zweryfikowany przez nas, zgodnie z naszymi wymogami; lub

6.3.4 z innych ważnych powodów takich jak, ale nie tylko, ryzyko, zgodność z prawem i innymi właściwymi regulacjami i wymogami.

6.4 Mamy prawo w każdej chwili powiadomić Cię o tym, że zaprzestajemy udostępniać Ci Platformę do korzystania, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Platformy, w przypadku gdy stałeś się dla nas klientem nieakceptowalnym z ważnych, uzasadnionych powodów, w tym ze względu na wiążące się z tym ryzyko niezgodności z prawem, bezpieczeństwo nasze i innych Użytkowników lub jeżeli jest to wymagane przez przepisy Obowiązującego Prawa lub Organy Regulacyjne. Decyzja o zaprzestaniu udostępniania Ci Platformy należy wyłącznie do nas i w zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie możesz ponieść z tego tytułu. Wyłączenie odpowiedzialności zawarte w poprzednim zdaniu nie dotyczy odpowiedzialności z tytułu Twoich Strat, które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania Warunków przez nas

6.5 Niezastosowanie się przez Ciebie do Warunków lub innych Uzgodnionych Warunków może skutkować:

6.5.1 natychmiastowym zawieszeniem przez nas lub ograniczeniem jakiejkolwiek lub wszystkich funkcjonalności lub usług świadczonych w ramach Platformy określonych w tych Warunkach, jeśli dotyczy, na taki okres, jaki będzie konieczny w celu doprowadzenia do stanu zgodności z Warunkami lub Uzgodnionymi Warunkami;

6.5.2 uprawnieniem dla nas lub odpowiedniego usługodawcy do wstrzymania środków w Twoim Portfelu Binance Pay lub wszelkich innych portfelach na Twoim Koncie Binance w celu naprawienia szkód poniesionych przez odpowiednich usługodawców lub nas, z powodu Twojego naruszenia,

6.5.3 naszymi roszczeniami wobec Ciebie poprzez wszczęcie procedur przed właściwymi organami administracji publicznej lub organizacjami kartowymi, lub

6.5.4 wypowiedzeniem Warunków bez zachowania okresu wypowiedzenia.

7 Ochrona danych osobowych

Aby uzyskać informacje o zakresie ochrony danych osobowych, jesteś zobowiązany do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Warunków dostępnych na Platformie.

8 Wypowiedzenie Warunków

8.1 Warunki będą obowiązywać do czasu ich rozwiązania przez jedną ze stron, zgodnie z poniższymi postanowieniami, chyba że przepisy Obowiązującego Prawa stanowią inaczej.

8.2 Możesz zaprzestać korzystania z funkcjonalności Platformy i wypowiedzieć Warunki z zastrzeżeniem następujących warunków i postanowień.

8.2.1 Jeśli chcesz rozwiązać z nami Warunki, możesz to zrobić natychmiast i bez opłat za rozwiązanie w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym zgodnie z punktem 13 poniżej.

8.2.2 W przypadku jakiegokolwiek ryzyka poniesienia przez nas szkody, wynikającej z roszczeń, opłat, grzywien, kar, nieprzestrzegania przez Ciebie przepisów, zobowiązań umownych lub innych podobnych zobowiązań wynikających z korzystania przez Ciebie z Platformy, niniejszym wyrażasz zgodę na to, że możemy zatrzymać Twoje Kryptowaluty w Twoim Portfelu Binance Pay oraz wszelkich innych portfelach na Twoim Koncie Binance (w przypadku ujemnego salda na Twoim Portfelu Binance Pay), lub polecić podmiotom, które świadczą usługi dla Twojego Portfela Binance Pay i wszelkich innych portfeli na Twoim Koncie Binance, aby zatrzymały Twoje środki na nich przechowywane, przez okres dozwolony przez prawo nawet po rozwiązaniu Warunków. Pozostajesz odpowiedzialny z tytułu wszystkich zobowiązań wynikających z Warunków nawet po rozwiązaniu Warunków lub zamknięciu swojego Portfela Binance Pay.

8.3 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy zaprzestać świadczenia usług na Twoją rzecz w sytuacjach i w sposób określony w tych Warunkach.

8.3.1 Możemy, w dowolnym momencie, rozwiązać z Tobą Warunki bez wypowiedzenia, jeśli:

a naruszyłeś jakiekolwiek istotne postanowienie Warunków lub innych Uzgodnionych Warunków lub przepisów Obowiązującego Prawa (lub działałeś w sposób, który wyraźnie wskazuje, że nie zamierzasz lub nie jesteś w stanie przestrzegać istotnych postanowień Warunków lub Uzgodnionych Warunków); lub

b jesteśmy do tego zobowiązani przez Obowiązujące Prawo lub przepisy (w tym m.in. w przypadku, gdy udostępnienie Ci Platformy stanie się niezgodne z prawem).

8.3.2 O ile w Warunkach nie przewidziano krótszego okresu, możemy w każdej chwili rozwiązać Warunki za pisemnym wypowiedzeniem 30 dni. W takim wypadku Warunki rozwiązują się z upływem tego okresu wypowiedzenia.

8.4 Po zakończeniu obowiązywania Warunków, wszystkie prawa, z których skorzystała jedna ze stron, oraz wszystkie obowiązki i zobowiązania, które przyjęła na siebie zgodnie z Warunkami, lub które powstały w okresie obowiązywania Warunków, lub które zostały wyrażone jako trwające bezterminowo, pozostają nienaruszone przez rozwiązanie Warunków. Zgadzasz się, że sekcje 8, 10 i 13 Warunków, jak również wszelkie inne warunki, które ze względu na swój charakter powinny trwać po rozwiązaniu Warunków, przetrwają rozwiązanie niniejszych Warunków.

8.5 Z zastrzeżeniem punktu 8.4 powyżej i przepisów Obowiązującego Prawa oraz o ile nie określono inaczej w Warunkach, w przypadku rozwiązania Warunków przez jedną ze stron, będziesz uprawniony do otrzymania wszelkich środków (w tym środków w Walutach Fiat i Kryptowalutach) przechowywanych w ramach Portfela Binance Pay, zgodnie z Warunkami.

9 Ograniczenie w zakresie zapewnień

9.1 Nie składamy żadnych wyraźnych zapewnień ani oświadczeń w odniesieniu do udostępniania Platformy. W szczególności nie gwarantujemy, że:

9.1.1 korzystanie przez Ciebie z Platformy i wszelkich usług w ramach niej świadczonych będzie spełniało Twoje wymagania lub oczekiwania;

9.1.2 korzystanie przez Ciebie z Platformy i wszelkich usług w ramach niej świadczonych będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów; oraz

9.1.3 wszelkie informacje uzyskane przez Ciebie w wyniku rejestracji lub korzystania z Platformy i wszelkich usług w ramach niej świadczonych będą dokładne lub wiarygodne.

9.2 Do Platformy nie mają zastosowania żadne warunki, zapewnienia ani inne oświadczenia (w tym wszelkie dorozumiane warunki dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do celu lub zgodności z opisem), z wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wskazane w Warunkach.

9.3 Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych Warunków, nic w Warunkach nie będzie miało wpływu na te obowiązkowe lub ustawowo przyznane Ci prawa, jako konsumentowi, i których nie można umownie zmienić lub wyłączyć. Prawa i ochrona przyznane nam na mocy niniejszej klauzuli 9 są dodatkiem do wszelkich innych praw i ochrony przyznanych nam na mocy innych klauzul w tych Warunkach i Warunkach Binance oraz wszelkich innych warunków uzgodnionych pomiędzy Tobą a nami.

10 Zobowiązania i ograniczenia

10.1 W największym zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za (wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności z tytułu Twoich Strat, które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania Warunków przez nas):

10.1.1 wszelkie pośrednie lub wynikowe straty, które mogą być poniesione przez Ciebie, w tym bez ograniczeń, wszelkie straty zysku (poniesione bezpośrednio lub pośrednio), wszelkie straty wartości firmy lub reputacji biznesowej, lub wszelką utratę danych, poniesione przez Ciebie;

10.1.2 o ile nie zostało to spowodowane naszym działaniem lub rażącym zaniedbaniem, wszelkie straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez Ciebie w wyniku:

a polegania na kompletności, dokładności lub istnieniu jakiejkolwiek reklamy, lub w wyniku jakiejkolwiek relacji lub transakcji pomiędzy Tobą a jakąkolwiek osobą trzecią (w tym bez ograniczeń z dostawcami usług) na lub za pośrednictwem Platformy;

b wszelkich zmian, które możemy wprowadzić do Platformy lub stałego bądź tymczasowego zaprzestania oferowania Platformy (lub jakichkolwiek funkcji w ramach Platformy);

c korzystania z jakiejkolwiek usługi świadczonej przez nas w ramach Platformy;

d nieprawidłowego działania Platformy;

e nieprzekazania nam przez Ciebie dokładnych informacji; oraz

f wszelkiego nieuczciwego wykorzystania Platformy lub próby nieuczciwego jej wykorzystania przez Ciebie lub osoby trzecie związane z Tobą.

10.2 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Ciebie lub inne osoby osobom trzecim, na które nie możemy w żaden sposób wpływać ani ich kontrolować. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub roszczenia wynikające z korzystania lub odwiedzania przez Ciebie stron internetowych osób trzecich.

10.3 Zgadzasz się, że jesteś w pełni odpowiedzialny za (i że w zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za) wszelkie naruszenia zobowiązań wynikających z Warunków oraz za konsekwencje (w tym wszelkie straty lub szkody, które możemy ponieść) takiego naruszenia.

10.4 Aplikacja Binance Pay na urządzenia mobilne jest dostępna do pobrania tylko dla określonych urządzeń mobilnych zgodnie z opisem w Warunkach i w zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępności usługi na urządzeniach mobilnych, niemożność pobrania lub korzystania z usług za pośrednictwem określonego urządzenia mobilnego, brak usługi lub części usługi, z powodu braku Internetu, usług operatora komórkowego (takich jak SMS lub innych) lub specyfiki lub problemów sprzętowych.

11 Zwolnienie z odpowiedzialności

11.1 Zobowiązujesz się zwolnić z odpowiedzialności, w zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo, nas, Podmioty Binance i dostawców usług, a także każdego z naszych lub ich pracowników, dyrektorów, agentów, wspólników i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami (w tym kosztami obsługi prawnej oraz wszelkimi stratami, grzywnami, opłatami lub karami nałożonymi przez jakikolwiek Organ Regulacyjny, lub szkodami zgłoszonymi wobec nas przez inne osoby trzecie, takie jak PSP w związku ze świadczeniem usług Prześlij Pieniądze) wynikającymi z naruszenia przez Ciebie tych Warunków lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub przepisów. Wyłączenie odpowiedzialności zawarte w poprzednim zdaniu nie dotyczy odpowiedzialności z tytułu Twoich Strat, które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania Warunków przez nas

11.2 Dla celów niniejszej sekcji 11 termin "straty" oznacza wszystkie koszty netto zasadnie poniesione przez nas lub inne osoby, o których mowa w niniejszej sekcji 11, które są wynikiem okoliczności wskazanych w niniejszej sekcji 11 i które mogą dotyczyć wszelkich roszczeń, żądań, przyczyn powództwa, długów, kosztów, wydatków lub innych zobowiązań, w tym uzasadnionych opłat za usługi prawne.

11.3 "Zwolnić z odpowiedzialności" oznacza zrekompensować komuś szkodę lub stratę, którą może ponieść. Jeśli naruszysz niniejsze Warunki lub naruszysz prawo i spowoduje to, że będziemy musieli zmierzyć się z roszczeniami lub wydatkami, zgadzasz się pokryć te straty.

11.4 W przypadku sporu z jednym lub kilkoma Użytkownikami lub osobami trzecimi, zwalniasz nas (oraz Podmioty Binance i dostawców usług, a także każdego z naszych i ich pracowników, dyrektorów, agentów, spółek joint venture, pracowników i przedstawicieli) z wszelkich roszczeń, żądań i szkód  każdego rodzaju i natury wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych. Jeśli prowadzisz spór z kimkolwiek innym niż my, zwalniasz nas z odpowiedzialności związanej z tym sporem.

12 Zmiany i aktualizacje

12.1 Zgadzasz się, że możemy zmieniać lub poprawiać Warunki od czasu do czasu, publikując je na Platformie. Poinformujemy Cię z 14-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach Warunków, jeśli takie będą miały miejsce. W tym terminie możesz wnieść sprzeciw wobec wprowadzonej przez nas zmiany Warunków.

12.2 Rozumiesz i zgadzasz się, że jeżeli nie wypowiesz Warunków zgodnie z punktem 8.2 lub nie wniesiesz sprzeciwu wobec wprowadzonej przez nas zmiany do Warunków, będzie się uważać, że zaakceptowałeś zmiany lub poprawki do Warunków.

12.3 Żadne z postanowień niniejszej sekcji 12 nie ogranicza naszego prawa do aktualizacji i zmiany Warunków i naszych polityk lub dodawania nowych funkcji do Platformy, które mogą być zaakceptowane przez Ciebie poprzez korzystanie z nowej funkcji. Takie zmiany mogą odbywać się przy użyciu metody wybranej według naszego uznania, a taka metoda może również obejmować komunikację mailową lub publikację na Platformie, jednakże zawsze po poinformowaniu Cię o tym z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

12.4 Możemy wprowadzić innowacje, ulepszenia, nowe funkcjonalności, które zostaną dostarczone przez nas lub innych dostawców usług do Platformy, lub zmienić nazwy, logo lub cechy Platformy jednostronnie i bez Twojej zgody, o czym poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Platformy.

13 Komunikaty i zawiadomienia

13.1 Wszystkie informacje będą udostępniane lub przekazywane Tobie w sposób łatwo dostępny, w języku polskim i innych obsługiwanych przez nas językach.

13.2 Wyrażasz zgodę na wysyłanie przez nas powiadomień i innych komunikatów do Ciebie za pośrednictwem Platformy, poczty elektronicznej lub innych uzgodnionych pomiędzy nam środków komunikacji w odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z korzystaniem z Platformy, w tym Warunków (oraz zmian lub poprawek do Warunków), powiadomień lub ujawnień dotyczących Platformy.

13.3 Zgadzasz się, że wszelka komunikacja w związku z korzystaniem przez Ciebie z Platformy będzie wysyłana do nas wyłącznie za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail (support@binance.com).

13.4 W następujących pilnych przypadkach musisz nas niezwłocznie powiadomić:

13.4.1 powiadomienie o utracie, kradzieży, nieuprawnionym użyciu lub naruszeniu bezpieczeństwa;

13.4.2 powiadomienie o sprzeciwie wobec zmiany Warunków i chęć wypowiedzenia Warunków.

14 Różne

14.1 Siła Wyższa. W zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie w wykonaniu naszych zobowiązań wynikających z Warunków lub jakąkolwiek niedostępność, która jest spowodowana, w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek zdarzeniami Siły Wyższej, która jest poza naszą rozsądną kontrolą.

14.2 O ile inaczej nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji dotyczących ochrony konsumentów, Strony (Ty i my) zgadzamy się rozstrzygać wszelkie roszczenia związane z tymi Warunkami (w tym wszelkie kwestie dotyczące istnienia, ważności, rozwiązania lub wszelkich świadczonych usług lub produktów oraz wszelkich oświadczeń złożonych przez nas) na drodze polubownej. Zgadzasz się najpierw umożliwić nam rozwiązanie wszelkich roszczeń poprzez kontakt z nami za pośrednictwem naszego zespołu obsługi klienta pod adresem https://www.binance.com/pl/chat.
Jeśli nie jesteśmy w stanie rozwiązać Twoich roszczeń (skarg) w terminie, możesz ubiegać się o rozstrzygnięcie sporu w drodze arbitrażu zgodnie z Warunkami Binance.

14.3 Ostrzeżenie o ryzyku. Przyjmujesz również do wiadomości następujące ryzyko: Ceny Aktywów Cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne i Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Wyłączenie odpowiedzialności zawarte w poprzednim zdaniu nie dotyczy odpowiedzialności z tytułu Twoich Strat, które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania Warunków przez nas. Prosimy o ostrożne i przemyślane zasilanie portfela oraz dokonywanie transakcji. Nie jest to porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz również nasze inne ostrzeżenia o ryzyku tutaj: https://www.binance.com/pl/risk-warning